Ir directamente a la información del producto
1 de 1

Nhan Anh Publisher

T?Ng Quan V? Thi?N Và Tâm H?N Trong Khoa H?C Não B? (Revised Edition) (Vietnamese Edition)

T?Ng Quan V? Thi?N Và Tâm H?N Trong Khoa H?C Não B? (Revised Edition) (Vietnamese Edition)

ISBN-13: 9781088143452
Precio habitual $48.39
Precio habitual Precio de oferta $48.39
Oferta Agotado
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cu?n sách này ch? là d? góp phân vào vi?´c chuyê ??n thông tin Khoa hoc Nao B? xuyên qua tra c?u sach v? va tu?ng trinh khoa h?c cân d?i nhât, kinh nghi?m sông và kiên th?c dông tây v?i bà n doc noi chung, v?i các b?n d?c gi? mu?n tìm hi?u v`? ho?t d?ng tinh th?n c?a con ngu?` i, v?i b?n d?` ng nghi?p ? m?i ch?`c nang và trình d?, và nh? ´t là các ? ?n d `ang h?c hay t? ?c hành Thi?n Ð?nh. Khoa h?c Não Bô la m?t b? môn m?i xu?t phát t? Tâm lý h?c, B?nh Tâm lý h?c và Th?n kinh h?c, du?c phát tri?n không quá 30 nam nay nhung có nh?ng khám phá ra nhiêu bí ân ma tru?c kia thu?c vê siêu hình. Tuy hi?u bi?t vê Não Bô la d? s?, nhung cung n?m trong côt lói Dich ly cua Kinh D?ch, nhât la c?a Tôn giao. Nhi?u nhà nghiên c?u Não B? ....


  • | Author: Trung Kien Mai
  • | Publisher: Nhan Anh Publisher
  • | Publication Date: May 16, 2023
  • | Number of Pages: 640 pages
  • | Language: Vietnamese
  • | Binding: Paperback
  • | ISBN-10: 1088143458
  • | ISBN-13: 9781088143452
Ver todos los detalles